احسان علیخانی کنار گذاشته شده و ایمان قیاسی در یک برنامه مسابقه محور استعدادیابی یکی از مجریان اصلی شده است، این سناریو برای هر کسی که کمی تلویزیون و اتفاقات آن را دنبال کند بسیار آشناست….

احسان علیخانی کنار گذاشته شده و ایمان قیاسی در یک برنامه مسابقه محور استعدادیابی یکی از مجریان اصلی شده است، این سناریو برای هر کسی که کمی تلویزیون و اتفاقات آن را دنبال کند بسیار آشناست.