ارزش کل معاملات بازار سهام امروز به 14.6 هزار میلیارد تومان رسید که سهم ارزش معاملات خُرد سهام 4.8 هزار میلیارد تومان بود.

ارزش کل معاملات بازار سهام امروز به 14.6 هزار میلیارد تومان رسید که سهم ارزش معاملات خُرد سهام 4.8 هزار میلیارد تومان بود.