کشور السالوادور با انرژی آتشفشان بیت‌کوین استخراج می‌کند.

کشور السالوادور با انرژی آتشفشان بیت‌کوین استخراج می‌کند.