علیرضا قاسمی‌فرزاد: نسبت به هر گونه اغتشاش و برهم خوردن امنیت مردم گذشت نخواهیم کرد.

علیرضا قاسمی‌فرزاد: نسبت به هر گونه اغتشاش و برهم خوردن امنیت مردم گذشت نخواهیم کرد.