رکنا: استاندار قم با بیان اینکه فضای عمومی دولت این است که موانع برداشته شود، گفت: دولت سیزدهم به دنبال حل ریشه ای مشکلات بوده و در پی حرکات نمایشی نیستیم….

رکنا: استاندار قم با بیان اینکه فضای عمومی دولت این است که موانع برداشته شود، گفت: دولت سیزدهم به دنبال حل ریشه ای مشکلات بوده و در پی حرکات نمایشی نیستیم.