شاهرود – ایرنا – استاندار سمنان گفت: بیان عملکرد کارگزاران نظام و جهاد تبیین نیازمند همکاری اصحاب رسانه است از این رو خبرنگاران سربازان خط مقدم این جبهه به شمار می روند….

شاهرود – ایرنا – استاندار سمنان گفت: بیان عملکرد کارگزاران نظام و جهاد تبیین نیازمند همکاری اصحاب رسانه است از این رو خبرنگاران سربازان خط مقدم این جبهه به شمار می روند.