استاندار زنجان می گوید: بخاطر به حداقل رسیدن رعایت پروتکل‌های بهداشتی به ناچار در چند شهر استان محدودیت هایی اعمال می شود.

استاندار زنجان می گوید: بخاطر به حداقل رسیدن رعایت پروتکل‌های بهداشتی به ناچار در چند شهر استان محدودیت هایی اعمال می شود.