استاندار خوزستان در آخرین مصاحبه خود در شبکه استانی گفت: هفت ماه پیش در بدترین شرایط استان را تحویل گرفتم.

استاندار خوزستان در آخرین مصاحبه خود در شبکه استانی گفت: هفت ماه پیش در بدترین شرایط استان را تحویل گرفتم.