با دستور وزیر کشور استاندار تهران فرمانده عملیات در سیل امام زاده داوود (ع) شد.

با دستور وزیر کشور استاندار تهران فرمانده عملیات در سیل امام زاده داوود (ع) شد.