استاندار تهران شهردار فردوسیه را منصوب کرد
استاندار تهران شهردار فردوسیه را منصوب کرد

شهریاریها : مرتضی تمدن استاندار تهران طی حکمی آقای علیرضا اسدی را به سمت شهردار فردوسیه منصوب کرد. متن حکم شهردار فردوسیه به این شرح است: بنا به پیشنهاد شماره 419-11 مورخ 14/6/1392 شورای اسلامی شهر فردوسیه و در اجرای تبصره 3 ذیل ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران […]

IMG_0124شهریاریها : مرتضی تمدن استاندار تهران طی حکمی آقای علیرضا اسدی را به سمت شهردار فردوسیه منصوب کرد.

متن حکم شهردار فردوسیه به این شرح است:

بنا به پیشنهاد شماره 419-11 مورخ 14/6/1392 شورای اسلامی شهر فردوسیه و در اجرای تبصره 3 ذیل ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 به موجب این حکم به سمت شهردار فردوسیه منصوب می شوید.

انتظار دارد با جدیت و اهتمام و بهره گیری از نیروهای خدوم و متخصص ، هماهنگ با مدیران ارشد شهرستان و استان و تعامل سازنده با کلیه نهادها و سازمان ها و شورای اسلامی شهر در جهت تحقق برنامه های دولت خدمتگزار در حیطه شرح وظایف شهرداران به ویژه گسترش اقدامات عمرانی و آبادانی شهر با رعایت قوانین و نگرش اصولی عدالت گستری، مهرورزی و خدمت به شهروندان موفق و مؤید باشید.

مرتضی تمدن