ادارات به زیر ساخت‌های لازم برای ایجاد مهدهای کودک مجهز نیستند و در این راستا نیاز به حمایت‌های ویژه و تدابیر مسئولان آن مجموعه است.

ادارات به زیر ساخت‌های لازم برای ایجاد مهدهای کودک مجهز نیستند و در این راستا نیاز به حمایت‌های ویژه و تدابیر مسئولان آن مجموعه است.