رئیس سازمان انرژی اتمی از استارت راکتورIR20 اراک تا یک سال آینده خبر داد.

رئیس سازمان انرژی اتمی از استارت راکتورIR20 اراک تا یک سال آینده خبر داد.