ایلنا: تمرینات بازیکنان تیم استقلال تهران پس از استراحت یک روزه آغاز شد.

ایلنا: تمرینات بازیکنان تیم استقلال تهران پس از استراحت یک روزه آغاز شد.