دبیرکل سازمان ملل امروز جمعه تصریح کرد: لازم است در مورد تحریم‌هایی که علیه طالبان اعمال شده، استثناهایی در نظر گرفته شود.

دبیرکل سازمان ملل امروز جمعه تصریح کرد: لازم است در مورد تحریم‌هایی که علیه طالبان اعمال شده، استثناهایی در نظر گرفته شود.