اسامی ۱۲۱ کشته حادثه منا+۱۰ مجهول الهویه منتشر شد
اسامی ۱۲۱ کشته حادثه منا+۱۰ مجهول الهویه منتشر شد

شهریاریها : تازه ترین لیست مربوط به مشخصات فوت شدگان شناسایی شده و اجساد مجهول الهویه‌های حادثه روز گذشته منا منتشر شد. نام خانوادگی ، شماره کاروان استادی ۱۹۴۰۲ فوت اکبری ۲۴۰۱۶ فوت ابراهیم زاده ۳۶۱۳۰ فوت احمد آبادی ۱۹۰۳۳ فوت اسلامیان ۱۰۰۰۳ فوت اسماعیلی چاوند ۲۸۱۵۹ فوت افشون ۱۲۰۱۲ فوت امینی ۲۴۰۱۶ فوت اوشیانی […]

۱۳۹۴۰۷۰۲۰۰۰۳۰۱_PhotoAشهریاریها : تازه ترین لیست مربوط به مشخصات فوت شدگان شناسایی شده و اجساد مجهول الهویه‌های حادثه روز گذشته منا منتشر شد.

نام خانوادگی ، شماره کاروان

استادی ۱۹۴۰۲ فوت

اکبری ۲۴۰۱۶ فوت

ابراهیم زاده ۳۶۱۳۰ فوت

احمد آبادی ۱۹۰۳۳ فوت

اسلامیان ۱۰۰۰۳ فوت

اسماعیلی چاوند ۲۸۱۵۹ فوت

افشون ۱۲۰۱۲ فوت

امینی ۲۴۰۱۶ فوت

اوشیانی ۲۸۱۵۹ فوت

ایگدری ۳۸۰۳۶ فوت

بازای فوت گلستان

باغانی ۱۹۲۸۹ فوت

باغانی ۱۹۲۸۹ فوت خراسان رضوی

باقری ۴۰۰۱۱ فوت

بخته ۱۰۰۰۳ فوت

براهویی ژند ۳۸۰۳۶ فوت

برومند فوت فارس

بقایی ۱۹۳۷۳ فوت

بهلکه ۳۸۰۱۷ فوت

بی بی مقدم اینچه برون ۳۸۰۱۷ فوت

پور تقی راستگو مقدم ۲۸۱۵۹ فوت

پیرزاده ۴۸۱۱۳ فوت خارج از کشور

تقالی ۱۷۲۴۸ فوت

تقوی کویتانی ۳۰۰۲۸ فوت

تورانی فوت

جعفری ۲۴۰۱۰ فوت فارس

جعفری ۴۰۰۱۱ فوت

جعفری ۱۷۶۶۵ فوت

جلال زاده ۱۹۳۷۲ فوت

جمشید نژاد ۲۴۰۱۶ فوت

جمعه اربانی ۱۹۲۸۹ فوت

چشم دهام ۴۰۰۱۱ فوت

چوبدار ۳۹۰۰۹ فوت

حسینی ۱۹۲۸۹ فوت

حیاتی ۲۴۰۳۷ فوت

حیدری فوت اصفهان

خانی ۱۹۰۳۳ فوت

خرمایی ۳۸۰۳۶ فوت

خشخویی ۱۳۰۷۷ فوت

خندان ۲۴۰۳۷ فوت

خورسند ۲۸۱۵۹ فوت

دانش طلب ۱۹۳۷۳ فوت

دردی لکه ۳۸۰۱۷ فوت

دلیر ۳۹۰۰۹ فوت

دهقان خیاوی ۱۰۰۰۳ فوت

ذبیح زاده پاشا ۳۰۰۲۸ فوت

رادپور ۱۲۰۱۲ فوت

رازانی ۲۹۰۱۲ فوت

راکعی ۲۴۰۱۹ فوت

رجبی محمد آباد ۱۹۲۸۹ فوت

رحکن رودی فوت ایرانیان خارج از کشور

رحمانی ۲۴۰۳۷ فوت

رحمانی تولی ۳۹۰۱۰ فوت

رحمکن سوری فوت خارج از کشور

رحیمی ۴۰۰۱۱ فوت

رمضانی سیاه خلکی ۲۸۱۵۹ فوت

رییس زاده ۱۳۰۷۷ فوت

سالاری ۳۰۰۲۸ فوت

سبور ابراهیمی ۱۹۳۷۳ فوت

سبیانی ۳۹۰۱۰ فوت

سلحشور ۳۰۰۲۸ فوت

سلیمانی درچه ۱۳۰۷۷ فوت

سلیمانیان درچه ۱۹۰۲۹ فوت

شادمندخانه ۱۹۳۷۳ فوت

شاهین ۱۹۰۲۹ فوت

شکری ۴۰۰۱۱ فوت

شهرآباد ۱۹۰۲۹ فوت

شینور نصاری ۲۰۳۰۶ فوت

صادقی واسکسی ۳۰۲۷۸ فوت

طاهری ۴۰۰۱۱ فوت

عارف خانی ۱۹۰۳۳ فوت

عباسی ۱۹۲۸۹ فوت

عباسی ۴۰۰۱۱ فوت

علم جو ۲۸۱۵۹ فوت

غلامی ۴۰۰۱۱ فوت

غلامی ۱۹۳۷۳ فوت

غلامی فوت خراسان رضوی

فخری ۲۸۱۵۹ فوت

فخری ۱۹۰۳۳ فوت

فرخاری ۱۹۰۳۳ فوت

فرخی ۴۰۰۱۱ فوت

فروزان ۳۰۲۷۸ فوت

قادی فوت خراسان رضوی

قاسمی شورابی فوت به اظهار همراه

قدم گاهی ۱۹۰۳۳ فوت

قزل ۳۸۰۱۷ فوت

کاری بای ۳۸۰۱۷ فوت

کره ش ۳۸۰۰۲ فوت

کریم پور چمچالی ۲۸۱۵۹ فوت

کریمی قلعه بابا خانی ۱۷۲۴۸ فوت

کفاش ۱۳۰۷۷ فوت اصفهان

کلافه ۱۸۲۴۸ فوت

گلشنی ۱۳۰۵۳ فوت

گندابی ۱۹۰۳۳ فوت

گودرزی ۲۹۰۱۳ فوت

لطفی فوت خراسان رضوی

لطفی ۲۴۰۱۰ فوت

ماروسی ۱۹۰۳۳ فوت

مجهول الهویه فوت تهران شفیعی

مجهول الهویه فوت مرد ۴۰ ساله

مجهول الهویه فوت مرد

مجهول الهویه فوت مرد ایرانی

مجهول الهویه فوت فارس

مجهول الهویه ۳۸۰۱۷ فوت گلستان

مجهول الهویه فوت

مجهول الهویه فوت وفاق رودسر گیلان

مجهول الهویه فوت گلستان کاروان یتیم پرور

مجهول الهویه فوت گلستان کاروان یتیم پرور

محمدی ۲۴۰۱۶ فوت

محمدی ۱۹۰۳۳ فوت

محمودی ۴۰۰۱۱ فوت

مختوم نژاد۳۸۰۱۷ فوت

مدادی ۲۸۱۵۹ فوت

ممکن رود فوت خارج از کشور

منصوری ۲۴۰۳۷ فوت

موسوی ۲۹۰۱۲ فوت

موسوی ۱۷۷۷۵ فوت جانباز تهران

مهرآبادی ۱۹۲۸۹ فوت

میان آبادی ۱۹۳۸۹ فوت

میر مرتضوی فوت خراسان رضوی

میرترابی

میرزایی ۱۹۳۷۳ فوت

ناصری ۲۴۰۱۶ فوت

نجفی ۲۱۰۱۱ فوت

نصر اللهی ۲۹۰۱۳ فوت لرستان

نظربرومند ۲۴۰۳۷ فوت

نعمتی ۲۴۰۳۷ فوت

نمازی مکی۱۹۰۲۹ فوت

نوری نوران ۱۰۰۰۳ فوت

یحیی پور ۲۸۱۵۹ فوت

یوسفی ۱۲۰۱۲ فوت