اسامی کاندیدا مجلس حوزه انتخابیه «شهریار، ملارد و قدس»
اسامی کاندیدا مجلس حوزه انتخابیه «شهریار، ملارد و قدس»
شهریاریها - اسامی نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در مرکز حوزه انتخابیه شهرستان‌های شهریار، ملارد و قدس اعلام شد.

به گزارش شهریاریها ، روابط عمومی فرمانداری شهرستان شهریار اسامی ۱۱۰ نامزد دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در مرکز حوزه انتخابیه شهرستان‌های شهریار، ملارد و قدس در سال 1402 را اعلام کرد.

۱ – آقای بهزاد آسمان نسب فرزند عزت اله مشهور به دکتر آسمان نسب کد نامزد ١۴١

۲- آقای امید آقائی سهرابوند فرزند محمد مشهور به امید کد نامزد ١۴٣

۳- خانم مرضیه ابراهیم شهرکی فرزند بلال کد نامزد ۱۲۳

۴- آقای مهدی ابراهیمی فرزند عین اله کد نامزد ١٢۴

۵ – خانم نوشین احمدی بزچلوئی فرزند فضل الله کد نامزد ۱۲۸

۶- آقای حسن اختری فرزند حیدر کد نامزد ۱۲۹

۷- آقای حمید ارجمند فر فرزند اسدالله کد نامزد ١٣۶

– آقای حسن اکبری فرزند چنگیز مشهور به حسن کد نامزد ١۴۵

۹- آقای محمد حسین اکبرى فرزند علی اصغر مشهور به اکبری کد نامزد ١۴۶

۱۰ – آقای مجید امام پناهی فرزند کریم کد نامزد ١۴٨

۱۱ – آقای سهیل امیری فرزند محمد کد نامزد ۱۵۱

۱۲ – آقای حسین امینی باغبادرانی فرزند حجت اله مشهور به پوریا کد نامزد ١۵۶

۱۳ – آقای یاور انصاری فرزند عسگر کد نامزد ۱۵۹

۱۴ – آقای کاظم اورکنی فرزند نقی کد نامزد ١۶١

۱۵ – آقای محمد آیتیوند فرزند اسد کد نامزد ۱۶۲

۱۶ – آقای ولی ایزدپناه فرزند گلعلی مشهور به ولی کد نامزد ١۶٣

۱۷ – آقای محسن بهمنی فرزند علی کد نامزد ۱۷۵

۱۸ – آقای حمید بیات فرزند ناصر مشهور به حمید کد نامزد ۱۷۸

۱۹ – خانم پروانه پری زادالوار فرزند احمد کد نامزد ۱۸۱

۲۰ – آقای محمدامین تاجیک فرزند محسن کد نامزد ۱۸۶

۲۱ – آقای مهدی تجری فرزند ابوطالب مشهور به مهدی کد نامزد ۱۸۷

۲۲ – خانم زهرا تیموری فرزند ولی اله کد نامزد ۱۹۵

۲۳ – آقای جواد جبله فرزند غلامحسین کد نامزد ۱۹۷

۲۴ – خانم خدیجه جعفری ارسلو فرزند حیدر کد نامزد ۱۹۸

۲۵ – آقای علی جمشیدی دولت آباد فرزند علی ویردی کد نامزد ٢١۴

۲۶ – آقای پیمان حاجی زاده فرزند حاجی مشهور به دکتر کد نامزد ۲۳۱

۲۷ – آقای سیدعلی حاجی میرزائی فرزند سید رضا مشهور به سید علی کد نامزد ۲۳۲

۲۸ – آقای اکبر حسن زاده قزوینیان فرزند علی کد نامزد ٢٣۴

۲۹ – آقای سید جابر حسینی فرزند سیدمهدی مشهور به سید جابر حسینی که نامزد ۲۳۷

۳۰ – آقای حسین حق وردی فرزند صفر کد نامزد ٢۴٣

۳۱ خانم مریم حکمی گزاز فرزند جلال کد نامزد ۴٩۶

۳۲ – آقای نعمت اله حکیم فرزند رحم خدا کد نامزد ۴٨٨

۳۳ – آقای مهرداد حیاتی فرزند امید علی کد نامزد ٢۴۵

۳۴ – آقای اسمعیل حیدری فرزند غلامعلی کد نامزد ٢۴۶

۳۵ – آقای امیر حیدری فرزند عباس کد نامزد ٢۴٧

۳۶ – آقای حسین خانمحمدی فرزند علی کد نامزد ٢۴٩

۳۷ – آقای ایمان خانی فرزند طومار مشهور به حاج ایمان و ایمانی کد نامزد ۲۵۱

۳۸ – آقای محمدرضا خلیقی فرزند عزت الله کد نامزد ۲۵۷

۳۹ – آقای مهدی خواجوی فرزند رهبر مشهور به مهدی کد نامزد ۲۵۹

۴۰ آقای سید مصطفی داودی فرزند سید حسین کد نامزد ٢۶١

۴۱ – آقای حمیدرضا داودی کیکانی فرزند مصطفی کد نامزد ٢۶٢

۴۲ – خانم طیبه دهقاندار فرزند قربانعلی مشهور به طیبه کد نامزد ٢۶٧

۴۳- آقای محمد حسین ذوالفقاری فرزند کامبیز کد نامزد ۲۶۹

۴۴ – آقای مجید راحمی حقیقی فرزند قاسم مشهور به ندارم کد نامزد ۲۷۱

۴۵ – اقای احمد ربیع زاده فرزند علی مشهور به حاج احمد ربیعی ربیع، ربی زاده ، ربی، ربیع کد نامزد ۲۷۲

۴۶ – آقای صمد رحمانی فرزند سید نصرت الله کد نامزد ۲۷۳

۴۷ – آقای حبیب رحمانی حاجی آقا فرزند حمزه کد نامزد ۴٩٢

۴۸ – آقای محمدرضا رحمانیان فرزند محسن کد نامزد ٢٧۴

۴۹ – آقای مصطفی رسولی فر فرزند حسین کد نامزد ۲۸۲

۵۰ – آقای پرویز رضائی فرزند محمد حسن کد نامزد ٢٨۴

۵۱ – خانم سیده سکینه رضائی فرزند سیدتقی کد نامزد ۲۸۵

۵۲ – خانم فائزه رفیعی فرزند ناصر کد نامزد ۲۸۷

۵۳ – آقای علیرضا رویتوند غیاثوند فرزند قربان مشهور به ندارم کد نامزد ۲۹۵

۵۴ – آقای حسین رهنما فرزند عباس مشهور به حسین کد نامزد ۲۹۱

۵۵ – آقای علی حسین زائری فرزند غلامحسین کد نامزد ۲۹۶

۵۶ – آقای بیژن زیلانی کوزوکى فرزند عبدالحسین کد نامزد ۲۹۷

۵۷ – آقای مصطفی سامنی فرزند یار حسین مشهور به سامنی ملایری کد نامزد ٣١۴

۵۸ – آقای سجاد سلامتی فرزند صابر مشهور به سجاد کد نامزد ۴٩٣

۵۹ – آقای علیرضا سهرابی فرزند قربانعلی کد نامزد ۳۲۳

۶۰ – آقای خسرو شکیباراد فرزند یار محمد مشهور به خدا بنده لو کد نامزد ۴٩۵

۶۱- آقای علی شورسان فرزند اکبر کد نامزد ۳۲۹

۶۲ – آقای علیرضا طالبی افضلی فرزند ناصر مشهور به علی کد نامزد ۳۵۱

۶۳ – آقای نوراله طاهری فرزند حبیب اله مشهور به ندارم کد نامزد ۳۵۲

۶۴ – آقای فرامرز عبادزاده دولت آباد فرزند میکائیل مشهور به عبادزاده کد نامزد ٣۵۴

۶۵- آقای محمد عباسیان بیک فرزند رمضان مشهور به ندارم کد نامزد ۳۵۸

۶۶ – آقای اسفندیار عبدالهی فرزند مصطفی مشهور به اسفندیار کد نامزد ۳۵۹

۶۷ – آقای امیر علی زاده فرزند حسینعلی کد نامزد ٣۶٣

۶۸ – آقای مهدی علیاری فرزند لطفعلی کد نامزد ٣۶٢

۶۹ – آقای آیت عموزاد فرزند علی کد نامزد ٣۶۴

۷۰ – آقای منصور فتحی فرزند آزاد کد نامزد ۳۶۷

۷۱- آقای رضا فروردین استانجین فرزند صحابعلی مشهور به فروردین کد نامزد ۳۶۹

۷۲ – آقای عباس فلاح فرزند علی کد نامزد ۳۷۲

۷۳ – خانم زهره فولادی وندا فرزند احمد کد نامزد ۳۷۳

۷۴ – خانم مریم قادری شیخی آبادی فرزند اکبر کد نامزد ٣٧۴

۷۵ – آقای بهزاد قبادی مجد فرزند ابراهیم کد نامزد ٣٧۶

۷۶ – آقای حمید قدیمی فرزند سیفعلی مشهور به — کد نامزد ۳۷۸

۷۷ – آقای مهران قوامی بهفر فرزند محمد مشهور به مهران کد نامزد ۳۸۳

۷۸ – آقای احمد کرمی فرزند محمدرضا کد نامزد ۴٩٧

۷۹ – آقای حامد کیا فرزند محمد مشهور به ندارم کد نامزد ۳۹۵

۸۰- آقای احسان کیانی فرزند غلامحسین کد نامزد ٣٩۶

۸۱ – آقای محمدرضا گروسی فرزند محمود کد نامزد ۳۹۸

۸۲- آقای سعید گلزار طاهر فرزند امید علی کد نامزد ۴١٢

۸۳- آقای فیروز لالی دولیسکانی فرزند کریم مشهور به پیروز کد نامزد ۴١۴

۸۴ – آقای علی اصغر لامعی رامندی فرزند حسن مشهور به علی اصغر کد نامزد ۴١۵

۸۵ – آقای علیرضا لطیف فرزند حبیب اله مشهور به لطیف کد نامزد ۴١۶

۸۶ – خانم معصومه لعل سازگار فرزند شمس الدین کد نامزد ۴١٧

۸۷ – خانم کبری ما فی فرزند ولی اله کد نامزد ۴١٨

۸۸ – خانم فاطمه مجاوری فرزند حسن کد نامزد ۴٩۴

۸۹ – آقای سجاد محبوبی فرزند یوسف مشهور به دکتر کد نامزد ۴١٩

۹۰ – آقای حمیدرضا محمدرضائی فرزند جواد کد نامزد ۴٢٣

۹۱ – آقای مهدی محمدی اصل فرزند سلیمان کد نامزد ۴٢۵

۹۲ – آقای اباذر مرادی فرزند محمد ابراهیم کد نامزد ۴٨٩

۹۳ – آقای محمدرضا مرتضوی فرزند علی قربان مشهور به حسین کد نامزد ۴٢٩

۹۴ – آقای محمد منصوری ارفع فرزند احمد مشهور به محمد کد نامزد ۴٣٨

۹۵ – خانم آویشن مهاجری پاریزی فرزند محمد علی کد نامزد ۴٣٩

۹۶ آقای حسین ناجی فرزند محمود کد نامزد ۴۵۴

۹۷ – آقای مرتضی نثاری فرزند حمداله مشهور به دکتر کد نامزد ۴۵۶

۹۸ – آقای حامد نجفی فرزند داود کد نامزد ۴۵٨

۹۹ – آقای محمد نجفی فرزند محمد حسین مشهور به دکتر کد نامزد ۴۵٩

۱۰۰ – خانم پروانه نجمی فرزند اسکندر مشهور به نجمی کد نامزد ۴۶١

۱۰۱ – آقای پرویز نصیری فرزند اعتماد کد نامزد ۴۶٣

۱۰۲ – آقای محسن نورافشان فرزند ابراهیم کد نامزد ۴۶٧

۱۰۳ – آقای محمد نور محمدی فرزند حجت اله کد نامزد ۴٩١

۱۰۴ – آقای امیر نوروزی فرزند براتعلی کد نامزد ۴۶٩

۱۰۵ – آقای شاپور نوری شهریور فرزند احمد مشهور به اردبیلی کد نامزد ۴٧٢

۱۰۶ – آقای سعید والی راستی فرزند منصور کد نامزد ۴٧٨

۱۰۷ – آقای مهدی وثوق نیا فرزند رضا کد نامزد ۴٧٩

۱۰۸ – آقای حسین وجودی نسب فرزند احمد مشهور به وجودی کد نامزد ۴٨١

۱۰۹ – آقای مجید هاشمی فرزند علی حسن مشهور به دکتر هاشمی که نامزد ۴٧۵

۱۱۰ – آقای سید حسین هاشمی فرد فرزند سید عباس کد نامزد ۴٧۶