اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای 7 شهر شهریار اعلام شد
اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای 7 شهر شهریار اعلام شد

شهریاریها : اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی روستاهای بخش مرکزی شهرستان شهریار اعلام شد. آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی روستای کرامیر در اجرای ماده 51 قانون انتخابات و ماده 57 آئین نامه اجرایی ، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه بخش مرکزی شهریار می رساند که انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی روستا در روز […]

شهریاریها : اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی روستاهای بخش مرکزی شهرستان شهریار اعلام شد.

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی روستای کرامیر

در اجرای ماده 51 قانون انتخابات و ماده 57 آئین نامه اجرایی ، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه بخش مرکزی شهریار می رساند که انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی روستا در روز جمعـه مورخ 24/2/92 برگزار میشود و اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی روستای کردامیر به شرح زیر می باشد :

ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر شماره نامزد

1 حسین آذری ارشاد محمد علی

2 حسن ارژنگی رجبعلی

3 مهدی افشار بکش لو احمدعلی

4 بشیر افشارپور عباس

5 سیدعلی ایروانی حسن

6 وجه اله ایروانی صیف اله

7 حسنعلی باقرلو قربانعلی

8 مهدی باقرلو حسنعلی

9 سیدیونس حسینی سیدعباس

10 رضا راهی علی اصغر

11 قربان شمس غلامحسین

12 وحید فغانی غلامرضا

13 شهرام قربان حسن آبادی حسین

14 علیرضا مهاجرزاده محمد

15 علی قمشلو غلامعباس

16 امیرعلی گوداغی رمضان

17 حسن نظری شعبان

توجـه :

1. نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این روستا 5 نفر است ، رأی دهندگان در روز اخذ رأی فقط اسامی تعداد حداکثر 5 نفر را میتوانند در برگ رأی بنویسند .

2. هیأت اجرایی بخش مستقر در بخشداری مرکزی در اجرای ماده 52 قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگاهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی ،‌ آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد .

3. شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره 1 ذیل ماده 71 آئین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد .

 

سرپرست بخشداری و رئیس

هیأت اجرایی بخش مرکزی شهرستان شهریار

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی روستای سقرچین

در اجرای ماده 51 قانون انتخابات و ماده 57 آئین نامه اجرایی ، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه بخش مرکزی شهریار می رساند که انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی روستا در روز جمعـه مورخ 24/2/92 برگزار میشود و اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی روستای سقرچیـن به شرح زیر می باشد :

 

ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر شماره نامزد

1 خلیل بیات ایوب

2 فاطمه بیات ابراهیم

3 غلامرضا پاکزاد محمد ابراهیم

4 داود ربیع زاده علی

5 رویا قورت بیگلی هوشنگ

6 احسان هفت لنگ جعفر

 

توجـه :

4. نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این روستا 3 نفر است ، رأی دهندگان در روز اخذ رأی فقط اسامی تعداد حداکثر 3 نفر را میتوانند در برگ رأی بنویسند .

5. هیأت اجرایی بخش مستقر در بخشداری مرکزی در اجرای ماده 52 قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگاهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی ،‌ آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد .

6. شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره 1 ذیل ماده 71 آئین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد .

سرپرست بخشداری و رئیس

هیأت اجرایی بخش مرکزی شهرستان شهریار

 

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی روستای بکه

 

در اجرای ماده 51 قانون انتخابات و ماده 57 آئین نامه اجرایی ، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه بخش مرکزی شهریار می رساند که انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی روستا در روز جمعـه مورخ 24/2/92 برگزار میشود و اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی روستای بکه به شرح زیر می باشد :

 

ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر شماره نامزد

1 محمد ارژنده عزت اله

2 حسین تراب اقدم محمد

3 یاسر حاجوی حاج آقا

4 محمد درویش حسین

5 محسن شیخ یداله

6 علی عباس آبادی سلطانعلی

7 مرتضی قورت بیگلو امراله

8 مهران قورت بیگلو علی

9 مهدی محمدی موسوی سید غلامرضا

 

توجـه :

7. نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این روستا 3 نفر است ، رأی دهندگان در روز اخذ رأی فقط اسامی تعداد حداکثر 3 نفر را میتوانند در برگ رأی بنویسند .

8. هیأت اجرایی بخش مستقر در بخشداری مرکزی در اجرای ماده 52 قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگاهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی ،‌ آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد .

9. شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره 1 ذیل ماده 71 آئین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد .

 

سرپرست بخشداری و رئیس

هیأت اجرایی بخش مرکزی شهرستان شهریار

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی روستای قجرآباد

در اجرای ماده 51 قانون انتخابات و ماده 57 آئین نامه اجرایی ، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه بخش مرکزی شهریار می رساند که انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی روستا در روز جمعـه مورخ 24/2/92 برگزار میشود و اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی روستای قجرآباد به شرح زیر می باشد :

 

ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر شماره نامزد

1 خدیجه حبیبی حیدرعلی

2 الهام حق شناس شمس اله

3 روح اله حق شناس نوراله

4 اقدس غزنوی حسین

5 ابراهیم محمدزاده احدی اسلام علی

6 عصمت نوری نیا علی

7 حسین یاوری ابراهیم

 

توجـه :

10. نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این روستا 3 نفر است ، رأی دهندگان در روز اخذ رأی فقط اسامی تعداد حداکثر 3 نفر را میتوانند در برگ رأی بنویسند .

11. هیأت اجرایی بخش مستقر در بخشداری مرکزی در اجرای ماده 52 قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگاهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی ،‌ آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد .

12. شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره 1 ذیل ماده 71 آئین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد .

 

سرپرست بخشداری و رئیس

هیأت اجرایی بخش مرکزی شهرستان شهریار

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی روستای قشلاق مهرچین

 

در اجرای ماده 51 قانون انتخابات و ماده 57 آئین نامه اجرایی ، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه بخش مرکزی شهریار می رساند که انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی روستا در روز جمعـه مورخ 24/2/92 برگزار میشود و اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی روستای قشلاق مهرچین به شرح زیر می باشد :

 

ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر شماره نامزد

1 محمد اردستانیان اسماعیل

2 کاظم اینانلو محمد

3 حسین جعفری یوسف

4 مهری خوش روان احمدعلی

5 محرمعلی نیلقاز محمد

 

توجـه :

13. نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این روستا 3 نفر است ، رأی دهندگان در روز اخذ رأی فقط اسامی تعداد حداکثر 3 نفر را میتوانند در برگ رأی بنویسند .

14. هیأت اجرایی بخش مستقر در بخشداری مرکزی در اجرای ماده 52 قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگاهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی ،‌ آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد .

15. شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره 1 ذیل ماده 71 آئین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد .

 

سرپرست بخشداری و رئیس

هیأت اجرایی بخش مرکزی شهرستان شهریار

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی روستای قجر تخت رستم

 

در اجرای ماده 51 قانون انتخابات و ماده 57 آئین نامه اجرایی ، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه بخش مرکزی شهریار می رساند که انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی روستا در روز جمعـه مورخ 24/2/92 برگزار میشود و اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی روستای قجر تخت رستم به شرح زیر می باشد :

 

ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر شماره نامزد

1 محمود سرکش علی محمد

2 عبداله صادقی ماشاله

3 مجید صادقی مطلق خیراله

4 احدصادقی نژاد محمدرضا

5 مهدی کبیری فرمانعلی

6 نرگس محمدی علی

7 سید مرتضی عربی بایگی سید مصطفی

 

توجـه :

16. نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این روستا 3 نفر است ، رأی دهندگان در روز اخذ رأی فقط اسامی تعداد حداکثر 3 نفر را میتوانند در برگ رأی بنویسند .

17. هیأت اجرایی بخش مستقر در بخشداری مرکزی در اجرای ماده 52 قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگاهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی ،‌ آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد .

18. شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره 1 ذیل ماده 71 آئین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد .

 

سرپرست بخشداری و رئیس

هیأت اجرایی بخش مرکزی شهرستان شهریار

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی روستای ترپاق تپه

 

در اجرای ماده 51 قانون انتخابات و ماده 57 آئین نامه اجرایی ، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه بخش مرکزی شهریار می رساند که انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی روستا در روز جمعـه مورخ 24/2/92 برگزار میشود و اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی روستای ترپاق تپه به شرح زیر می باشد :

 

ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر شماره نامزد

1 محمد احمدی خلیل

2 وحید احمدی روح اله

3 صمد امیری عباس

4 مسعود حیدری منصور

5 مریم حیدری مجید

6 مهدی حیدری یوسف

7 ناصر سلیمی صفرعلی

 

توجـه :

19. نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این روستا 3 نفر است ، رأی دهندگان در روز اخذ رأی فقط اسامی تعداد حداکثر 3 نفر را میتوانند در برگ رأی بنویسند .

20. هیأت اجرایی بخش مستقر در بخشداری مرکزی در اجرای ماده 52 قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگاهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی ،‌ آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد .

21. شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره 1 ذیل ماده 71 آئین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد .

 

سرپرست بخشداری و رئیس

هیأت اجرایی بخش مرکزی شهرستان شهریار

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی روستای رنگرز

 

در اجرای ماده 51 قانون انتخابات و ماده 57 آئین نامه اجرایی ، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه بخش مرکزی شهریار می رساند که انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی روستا در روز جمعـه مورخ 24/2/92 برگزار میشود و اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی روستای رنگرز به شرح زیر می باشد :

 

ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر شماره نامزد

1 محمود امیدی محرمعلی

2 مصطفی امیدی حافظ علی

3 عباس سلمانی مل محمد

4 حسینعلی شرفی علی

5 نصرت اله مصدقی قدرت اله

 

توجـه :

22. نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این روستا 3 نفر است ، رأی دهندگان در روز اخذ رأی فقط اسامی تعداد حداکثر 3 نفر را میتوانند در برگ رأی بنویسند .

23. هیأت اجرایی بخش مستقر در بخشداری مرکزی در اجرای ماده 52 قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگاهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی ،‌ آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد .

24. شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره 1 ذیل ماده 71 آئین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد .

 

سرپرست بخشداری و رئیس

هیأت اجرایی بخش مرکزی شهرستان شهریار

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی روستای حصارساتی

 

در اجرای ماده 51 قانون انتخابات و ماده 57 آئین نامه اجرایی ، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه بخش مرکزی شهریار می رساند که انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی روستا در روز جمعـه مورخ 24/2/92 برگزار میشود و اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی روستای حصارساتی به شرح زیر می باشد :

 

ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر شماره نامزد

1 مهدی تاجیک جهانگیر

2 جعفر صادقی محمدرضا

3 احمد ضرغامی عبدالعلی

4 رجبعلی علیشاهی حسین

5 رشید علینقی بیگی رضا

6 مصطفی علینقی بیگی حسن

7 محمد نیلقاز یوسف

8 سید مجتبی زواره سید محمد

 

توجـه :

25. نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این روستا 3 نفر است ، رأی دهندگان در روز اخذ رأی فقط اسامی تعداد حداکثر 3 نفر را میتوانند در برگ رأی بنویسند .

26. هیأت اجرایی بخش مستقر در بخشداری مرکزی در اجرای ماده 52 قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگاهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی ،‌ آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد .

27. شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره 1 ذیل ماده 71 آئین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد .

 

سرپرست بخشداری و رئیس

هیأت اجرایی بخش مرکزی شهرستان شهریار

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی روستای یبارک

 

در اجرای ماده 51 قانون انتخابات و ماده 57 آئین نامه اجرایی ، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه بخش مرکزی شهریار می رساند که انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی روستا در روز جمعـه مورخ 24/2/92 برگزار میشود و اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی روستای یبارک به شرح زیر می باشد :

 

ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر شماره نامزد

1 احمد بختیاری اکبر

2 اصغر جهانگیری قاسم

3 عباس حقانی اکبر

4 محمد رضائی اکبر

5 مهدی شاه وردی یحیی

6 سعید قملاقی ابوالقاسم

7 نادر مقصودی محمدعلی

8 بیژن مرادی فتح اله

9 احد مرادی فرج اله

10 محمدرضا مرادی مرتضی

11 موسی مهر پور حسن

12 علیرضا وکیلی منش محمود

13 منوچهر همدانیان حسن

 

توجـه :

28. نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این روستا 5 نفر است ، رأی دهندگان در روز اخذ رأی فقط اسامی تعداد حداکثر 5 نفر را میتوانند در برگ رأی بنویسند .

29. هیأت اجرایی بخش مستقر در بخشداری مرکزی در اجرای ماده 52 قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگاهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی ،‌ آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد .

30. شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره 1 ذیل ماده 71 آئین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد .

 

سرپرست بخشداری و رئیس

هیأت اجرایی بخش مرکزی شهرستان شهریار

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی روستای رضی آباد بالا

در اجرای ماده 51 قانون انتخابات و ماده 57 آئین نامه اجرایی ، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه بخش مرکزی شهریار می رساند که انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی روستا در روز جمعـه مورخ 24/2/92 برگزار میشود و اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی روستای رضی اباد بالا به شرح زیر می باشد :

 

ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر شماره نامزد

1 محمدعلی حیدریان حسینعلی

2 محمدرضایی رضا

3 مهدی رهگذر علی اصغر

4 معصومه رمضانی یعقوب

5 جبارزینالزاده منصور

6 احمدرضا شکری حسن

7 علی شمسی پور دوستعلی

8 مجید صفری شکیبا سالانعلی

9 غلامعباس علیقلی ها محمود

10 زینب غیاثوند محمدخانی ناصر

11 مهران فلاح نعمت

12 جوهر فتحی بیرقوندی علی خان

13 علیرضا قوامی بهفر محمد

14 زهرا کاشفی خادم ابراهیم

15 سعید کرمی آرزو منصور

16 علی اصغر هجرانی جمیل حسین

17 اصغر محمدی علی اکبر

18 حسن هجرانی جمیل ابوالفضل

 

توجـه :

31. نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این روستا 5 نفر است ، رأی دهندگان در روز اخذ رأی فقط اسامی تعداد حداکثر 5 نفر را میتوانند در برگ رأی بنویسند .

32. هیأت اجرایی بخش مستقر در بخشداری مرکزی در اجرای ماده 52 قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگاهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی ،‌ آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد .

33. شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره 1 ذیل ماده 71 آئین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد .

سرپرست بخشداری و رئیس

هیأت اجرایی بخش مرکزی شهرستان شهریار

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی روستای رضی آباد پایین

در اجرای ماده 51 قانون انتخابات و ماده 57 آئین نامه اجرایی ، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه بخش مرکزی شهریار می رساند که انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی روستا در روز جمعـه مورخ 24/2/92 برگزار میشود و اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی روستای رضی آباد پایین به شرح زیر می باشد :

 

ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر شماره نامزد

1 بهزاد افتخاری محمد

2 محمد افتخاری زین العابدین

3 زهره افتخاری شعبانعلی

4 محمدبهرامی راد اقامعلی

5 محمد بیک محمدلو صفت اله

6 حیدرجعفری اق بلاغی علی خان

7 سید حسین حسینی سیدابراهیم

8 سید مجتبی حسینی سیداحمد

9 روح اله خرقانی ابوالقاسم

10 فاطمه خرقانی محمدعلی

11 مریم خرقانی محمدرضا

12 اکبر خورشیدی بابکی قاسم

13 روح اله سعادتی حسین

14 لطیف شاهی گل آقا

15 رضا نعیمی سیف اله

16 صفرعلی نوروزی عشقعلی

 

توجـه :

34. نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این روستا 5 نفر است ، رأی دهندگان در روز اخذ رأی فقط اسامی تعداد حداکثر 5 نفر را میتوانند در برگ رأی بنویسند .

35. هیأت اجرایی بخش مستقر در بخشداری مرکزی در اجرای ماده 52 قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگاهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی ،‌ آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد .

36. شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره 1 ذیل ماده 71 آئین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد .

سرپرست بخشداری و رئیس

هیأت اجرایی بخش مرکزی شهرستان شهریار

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی روستای دهشاد بالا

 

در اجرای ماده 51 قانون انتخابات و ماده 57 آئین نامه اجرایی ، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه بخش مرکزی شهریار می رساند که انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی روستا در روز جمعـه مورخ 24/2/92 برگزار میشود و اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی روستای دهشاد بالا به شرح زیر می باشد :

 

ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر شماره نامزد

1 میثم استبرقی محمد

2 حسن تاجیک حسین

3 حسن رحیمی مقدم عباس

4 علیرضا شرفی درمنی علی حسین

5 سعید شریفی حسین

6 جواد شریفی پیرجل حسن

7 مسعود غمگین ابراهیم

8 حمید غفوری قطب ابادی حسن

 

توجـه :

37. نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این روستا 5 نفر است ، رأی دهندگان در روز اخذ رأی فقط اسامی تعداد حداکثر 5 نفر را میتوانند در برگ رأی بنویسند .

38. هیأت اجرایی بخش مستقر در بخشداری مرکزی در اجرای ماده 52 قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگاهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی ،‌ آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد .

39. شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره 1 ذیل ماده 71 آئین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد .

 

سرپرست بخشداری و رئیس

هیأت اجرایی بخش مرکزی شهرستان شهریار

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی روستای رزکان

 

در اجرای ماده 51 قانون انتخابات و ماده 57 آئین نامه اجرایی ، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه بخش مرکزی شهریار می رساند که انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی روستا در روز جمعـه مورخ 24/2/92 برگزار میشود و اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی روستای رزکان به شرح زیر می باشد :

 

ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر شماره نامزد

1 داود ابراهیمی حسین

2 بهروز افشار احمد

3 سید مجید بنی جمالی سید محمود

4 قربانعلی بیات رمضان

5 حمیدرضا بیگدلی علی اکبر

6 علیرضا جلال آبادی محمد

7 حسینعلی چراغی کمالان حمزه علی

8 فیروزه شیریان شریک آباد موسی

9 روح اله ذوقی فضعلی

10 مهدی علائی شهربابک اسداله

11 علیرضا قاسم بیانی عباسعلی

12 فرهاد قهرمانیان التفات

13 امین مروتی نیا علی

14 محمد مومنی داداله

 

توجـه :

40. نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این روستا 5 نفر است ، رأی دهندگان در روز اخذ رأی فقط اسامی تعداد حداکثر 5 نفر را میتوانند در برگ رأی بنویسند .

41. هیأت اجرایی بخش مستقر در بخشداری مرکزی در اجرای ماده 52 قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگاهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی ،‌ آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد .

42. شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره 1 ذیل ماده 71 آئین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد .

سرپرست بخشداری و رئیس

هیأت اجرایی بخش مرکزی شهرستان شهریار

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی روستای اسکمان

 

در اجرای ماده 51 قانون انتخابات و ماده 57 آئین نامه اجرایی ، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه بخش مرکزی شهریار می رساند که انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی روستا در روز جمعـه مورخ 24/2/92 برگزار میشود و اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی روستای اسکمان به شرح زیر می باشد :

 

ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر شماره نامزد

1 سعید الویری قنبر

2 ابراهیم بغدادی قنبرعلی

3 محمد حسینی عبداله

4 مجید دهستانی قطب اباد عباس

5 هومن صابوناتی علی اکبر

6 حسن صبا علی اکبر

7 طاهر صبا علی اکبر

8 محمد عبدلی اردکانی عبدالحسین

9 ابراهیم فیض آبادی محمدعلی

10 جواد کریمی عروج علی

11 محمد گل محمدلو نوراله

12 وحید مهدوی حسین

13 محمد قورت بکلی عبدالحسین

 

توجـه :

43. نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این روستا 5 نفر است ، رأی دهندگان در روز اخذ رأی فقط اسامی تعداد حداکثر 5 نفر را میتوانند در برگ رأی بنویسند .

44. هیأت اجرایی بخش مستقر در بخشداری مرکزی در اجرای ماده 52 قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگاهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی ،‌ آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد .

45. شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره 1 ذیل ماده 71 آئین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد .

سرپرست بخشداری و رئیس

هیأت اجرایی بخش مرکزی شهرستان شهریار

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی روستای سقرچین

 

در اجرای ماده 51 قانون انتخابات و ماده 57 آئین نامه اجرایی ، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه بخش مرکزی شهریار می رساند که انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی روستا در روز جمعـه مورخ 24/2/92 برگزار میشود و اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی روستای سقرچیـن به شرح زیر می باشد :

 

ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر شماره نامزد

1 آقای خلیل بیات ایوب

2 خانم فاطمه بیات ابراهیم

3 آقای غلامرضا پاکزاد محمدابراهیم

4 آقای داود ربیع زاده علی

5 خانم رویا قورت بیگلی هوشنگ

6 آقای احسان هفت لنگ جعفر

 

توجـه :

46. نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این روستا 3 نفر است ، رأی دهندگان در روز اخذ رأی فقط اسامی تعداد حداکثر 3 نفر را میتوانند در برگ رأی بنویسند .

47. هیأت اجرایی بخش مستقر در بخشداری مرکزی در اجرای ماده 52 قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگاهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی ،‌ آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد .

48. شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره 1 ذیل ماده 71 آئین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد .

 

سرپرست بخشداری و رئیس

هیأت اجرایی بخش مرکزی شهرستان شهریار

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی روستای سقرچین

 

در اجرای ماده 51 قانون انتخابات و ماده 57 آئین نامه اجرایی ، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه بخش مرکزی شهریار می رساند که انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی روستا در روز جمعـه مورخ 24/2/92 برگزار میشود و اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی روستای سقرچیـن به شرح زیر می باشد :

 

ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر شماره نامزد

1 آقای خلیل بیات ایوب

2 خانم فاطمه بیات ابراهیم

3 آقای غلامرضا پاکزاد محمدابراهیم

4 آقای داود ربیع زاده علی

5 خانم رویا قورت بیگلی هوشنگ

6 آقای احسان هفت لنگ جعفر

 

توجـه :

49. نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این روستا 3 نفر است ، رأی دهندگان در روز اخذ رأی فقط اسامی تعداد حداکثر 3 نفر را میتوانند در برگ رأی بنویسند .

50. هیأت اجرایی بخش مستقر در بخشداری مرکزی در اجرای ماده 52 قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگاهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی ،‌ آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد .

51. شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره 1 ذیل ماده 71 آئین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد .

 

سرپرست بخشداری و رئیس

هیأت اجرایی بخش مرکزی شهرستان شهریار

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی روستای سقرچین

 

در اجرای ماده 51 قانون انتخابات و ماده 57 آئین نامه اجرایی ، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه بخش مرکزی شهریار می رساند که انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی روستا در روز جمعـه مورخ 24/2/92 برگزار میشود و اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی روستای سقرچیـن به شرح زیر می باشد :

 

ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر شماره نامزد

1 آقای خلیل بیات ایوب

2 خانم فاطمه بیات ابراهیم

3 آقای غلامرضا پاکزاد محمدابراهیم

4 آقای داود ربیع زاده علی

5 خانم رویا قورت بیگلی هوشنگ

6 آقای احسان هفت لنگ جعفر

 

توجـه :

52. نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این روستا 3 نفر است ، رأی دهندگان در روز اخذ رأی فقط اسامی تعداد حداکثر 3 نفر را میتوانند در برگ رأی بنویسند .

53. هیأت اجرایی بخش مستقر در بخشداری مرکزی در اجرای ماده 52 قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگاهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی ،‌ آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد .

54. شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره 1 ذیل ماده 71 آئین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد .

 

سرپرست بخشداری و رئیس

هیأت اجرایی بخش مرکزی شهرستان شهریار

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی روستای سقرچین

 

در اجرای ماده 51 قانون انتخابات و ماده 57 آئین نامه اجرایی ، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه بخش مرکزی شهریار می رساند که انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی روستا در روز جمعـه مورخ 24/2/92 برگزار میشود و اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی روستای سقرچیـن به شرح زیر می باشد :

 

ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر شماره نامزد

1 آقای خلیل بیات ایوب

2 خانم فاطمه بیات ابراهیم

3 آقای غلامرضا پاکزاد محمدابراهیم

4 آقای داود ربیع زاده علی

5 خانم رویا قورت بیگلی هوشنگ

6 آقای احسان هفت لنگ جعفر

 

توجـه :

55. نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این روستا 3 نفر است ، رأی دهندگان در روز اخذ رأی فقط اسامی تعداد حداکثر 3 نفر را میتوانند در برگ رأی بنویسند .

56. هیأت اجرایی بخش مستقر در بخشداری مرکزی در اجرای ماده 52 قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگاهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی ،‌ آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد .

57. شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره 1 ذیل ماده 71 آئین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد .

 

سرپرست بخشداری و رئیس

هیأت اجرایی بخش مرکزی شهرستان شهریار

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی روستای سقرچین

 

در اجرای ماده 51 قانون انتخابات و ماده 57 آئین نامه اجرایی ، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه بخش مرکزی شهریار می رساند که انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی روستا در روز جمعـه مورخ 24/2/92 برگزار میشود و اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی روستای سقرچیـن به شرح زیر می باشد :

 

ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر شماره نامزد

1 آقای خلیل بیات ایوب

2 خانم فاطمه بیات ابراهیم

3 آقای غلامرضا پاکزاد محمدابراهیم

4 آقای داود ربیع زاده علی

5 خانم رویا قورت بیگلی هوشنگ

6 آقای احسان هفت لنگ جعفر

 

توجـه :

58. نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این روستا 3 نفر است ، رأی دهندگان در روز اخذ رأی فقط اسامی تعداد حداکثر 3 نفر را میتوانند در برگ رأی بنویسند .

59. هیأت اجرایی بخش مستقر در بخشداری مرکزی در اجرای ماده 52 قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگاهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی ،‌ آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد .

60. شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره 1 ذیل ماده 71 آئین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد .

 

سرپرست بخشداری و رئیس

هیأت اجرایی بخش مرکزی شهرستان شهریار

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی روستای سقرچین

 

در اجرای ماده 51 قانون انتخابات و ماده 57 آئین نامه اجرایی ، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه بخش مرکزی شهریار می رساند که انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی روستا در روز جمعـه مورخ 24/2/92 برگزار میشود و اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی روستای سقرچیـن به شرح زیر می باشد :

 

ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر شماره نامزد

1 آقای خلیل بیات ایوب

2 خانم فاطمه بیات ابراهیم

3 آقای غلامرضا پاکزاد محمدابراهیم

4 آقای داود ربیع زاده علی

5 خانم رویا قورت بیگلی هوشنگ

6 آقای احسان هفت لنگ جعفر

 

توجـه :

61. نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این روستا 3 نفر است ، رأی دهندگان در روز اخذ رأی فقط اسامی تعداد حداکثر 3 نفر را میتوانند در برگ رأی بنویسند .

62. هیأت اجرایی بخش مستقر در بخشداری مرکزی در اجرای ماده 52 قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگاهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی ،‌ آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد .

63. شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره 1 ذیل ماده 71 آئین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد .

 

سرپرست بخشداری و رئیس

هیأت اجرایی بخش مرکزی شهرستان شهریار

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی روستای سقرچین

 

در اجرای ماده 51 قانون انتخابات و ماده 57 آئین نامه اجرایی ، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه بخش مرکزی شهریار می رساند که انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی روستا در روز جمعـه مورخ 24/2/92 برگزار میشود و اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی روستای سقرچیـن به شرح زیر می باشد :

 

ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر شماره نامزد

1 آقای خلیل بیات ایوب

2 خانم فاطمه بیات ابراهیم

3 آقای غلامرضا پاکزاد محمدابراهیم

4 آقای داود ربیع زاده علی

5 خانم رویا قورت بیگلی هوشنگ

6 آقای احسان هفت لنگ جعفر

 

توجـه :

64. نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این روستا 3 نفر است ، رأی دهندگان در روز اخذ رأی فقط اسامی تعداد حداکثر 3 نفر را میتوانند در برگ رأی بنویسند .

65. هیأت اجرایی بخش مستقر در بخشداری مرکزی در اجرای ماده 52 قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگاهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی ،‌ آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد .

66. شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره 1 ذیل ماده 71 آئین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد .

 

سرپرست بخشداری و رئیس

هیأت اجرایی بخش مرکزی شهرستان شهریار

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی روستای سقرچین

 

در اجرای ماده 51 قانون انتخابات و ماده 57 آئین نامه اجرایی ، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه بخش مرکزی شهریار می رساند که انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی روستا در روز جمعـه مورخ 24/2/92 برگزار میشود و اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی روستای سقرچیـن به شرح زیر می باشد :

 

ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر شماره نامزد

1 آقای خلیل بیات ایوب

2 خانم فاطمه بیات ابراهیم

3 آقای غلامرضا پاکزاد محمدابراهیم

4 آقای داود ربیع زاده علی

5 خانم رویا قورت بیگلی هوشنگ

6 آقای احسان هفت لنگ جعفر

 

توجـه :

67. نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این روستا 3 نفر است ، رأی دهندگان در روز اخذ رأی فقط اسامی تعداد حداکثر 3 نفر را میتوانند در برگ رأی بنویسند .

68. هیأت اجرایی بخش مستقر در بخشداری مرکزی در اجرای ماده 52 قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگاهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی ،‌ آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد .

69. شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره 1 ذیل ماده 71 آئین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد .

 

سرپرست بخشداری و رئیس

هیأت اجرایی بخش مرکزی شهرستان شهریار

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی روستای سقرچین

 

در اجرای ماده 51 قانون انتخابات و ماده 57 آئین نامه اجرایی ، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه بخش مرکزی شهریار می رساند که انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی روستا در روز جمعـه مورخ 24/2/92 برگزار میشود و اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی روستای سقرچیـن به شرح زیر می باشد :

 

ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر شماره نامزد

1 آقای خلیل بیات ایوب

2 خانم فاطمه بیات ابراهیم

3 آقای غلامرضا پاکزاد محمدابراهیم

4 آقای داود ربیع زاده علی

5 خانم رویا قورت بیگلی هوشنگ

6 آقای احسان هفت لنگ جعفر

 

توجـه :

70. نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این روستا 3 نفر است ، رأی دهندگان در روز اخذ رأی فقط اسامی تعداد حداکثر 3 نفر را میتوانند در برگ رأی بنویسند .

71. هیأت اجرایی بخش مستقر در بخشداری مرکزی در اجرای ماده 52 قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگاهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی ،‌ آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد .

72. شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره 1 ذیل ماده 71 آئین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد .

 

سرپرست بخشداری و رئیس

هیأت اجرایی بخش مرکزی شهرستان شهریار

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی روستای سقرچین

 

در اجرای ماده 51 قانون انتخابات و ماده 57 آئین نامه اجرایی ، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه بخش مرکزی شهریار می رساند که انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی روستا در روز جمعـه مورخ 24/2/92 برگزار میشود و اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی روستای سقرچیـن به شرح زیر می باشد :

 

ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر شماره نامزد

1 آقای خلیل بیات ایوب

2 خانم فاطمه بیات ابراهیم

3 آقای غلامرضا پاکزاد محمدابراهیم

4 آقای داود ربیع زاده علی

5 خانم رویا قورت بیگلی هوشنگ

6 آقای احسان هفت لنگ جعفر

 

توجـه :

73. نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این روستا 3 نفر است ، رأی دهندگان در روز اخذ رأی فقط اسامی تعداد حداکثر 3 نفر را میتوانند در برگ رأی بنویسند .

74. هیأت اجرایی بخش مستقر در بخشداری مرکزی در اجرای ماده 52 قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگاهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی ،‌ آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد .

75. شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره 1 ذیل ماده 71 آئین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد .

 

سرپرست بخشداری و رئیس

هیأت اجرایی بخش مرکزی شهرستان شهریار