یک بررسی علمی جالب در خصوص ماهی‌های همنوع خوار می‌گوید که این عمل آن‌ها بیش از طبیعت، حاصل اسارت آنهاست و این امر حتی می‌تواند آن‌ها را به آدمخواری نیز سوق دهد….

یک بررسی علمی جالب در خصوص ماهی‌های همنوع خوار می‌گوید که این عمل آن‌ها بیش از طبیعت، حاصل اسارت آنهاست و این امر حتی می‌تواند آن‌ها را به آدمخواری نیز سوق دهد.