رئیس سازمان داوطلبان هلال احمر توضیحاتی درباره راه اندازی سامانه سخا، آمار داوطلبان، فعالیت خانه های هلال، کمک های مردمی ارائه داد.

رئیس سازمان داوطلبان هلال احمر توضیحاتی درباره راه اندازی سامانه سخا، آمار داوطلبان، فعالیت خانه های هلال، کمک های مردمی ارائه داد.