برای ریشه کن کردن داعش، جوانمردان بسیاری از تعلقات و دلبستگی هایشان گذشتند و شدند مدافع حرم. عده زیادی هم در این مسیر حق علیه باطل، پرکشیدند. در سالروز اعلام پایان سیطره داعش به چند روایت عاشقانه از این شهدای مدافع حرم پرداختیم….

برای ریشه کن کردن داعش، جوانمردان بسیاری از تعلقات و دلبستگی هایشان گذشتند و شدند مدافع حرم. عده زیادی هم در این مسیر حق علیه باطل، پرکشیدند. در سالروز اعلام پایان سیطره داعش به چند روایت عاشقانه از این شهدای مدافع حرم پرداختیم.