هفته ازدواج دیروز آغاز شد. هفته‌ای که به نظر می‌رسد امسال با توجه به رویکرد دولت سیزدهم برای افزایش جمعیت، قدر و منزلتی جدای از سال‌های قبل در عرصه سیاسی یافته است. حتی روز گذشته رئیس‌جمهور در جشن وصال 200 زوجی که به همین مناسبت برپ…

هفته ازدواج دیروز آغاز شد. هفته‌ای که به نظر می‌رسد امسال با توجه به رویکرد دولت سیزدهم برای افزایش جمعیت، قدر و منزلتی جدای از سال‌های قبل در عرصه سیاسی یافته است. حتی روز گذشته رئیس‌جمهور در جشن وصال 200 زوجی که به همین مناسبت برپا شده بود شرکت کرد و سخنانی در حمایت از این امر گفت. سخنانی که البته بیشتر به نصایح پدر خانواده شبیه بود تا رئیس قوه مجریه.