با وجود اینکه فراز و فرودهای شیوع کرونا همچنان در مازندران ادامه دارد، به نظر می‌رسد تزریق واکسن، توانسته مجال افزایش سرعت شیوع را بگیرد و استان را به نقطه ثابت برساند، هرچند به گفته متخصصان، این نقطه ثبات شکننده است و به میزان رعایت مسائل بهداشتی و دس…

با وجود اینکه فراز و فرودهای شیوع کرونا همچنان در مازندران ادامه دارد، به نظر می‌رسد تزریق واکسن، توانسته مجال افزایش سرعت شیوع را بگیرد و استان را به نقطه ثابت برساند، هرچند به گفته متخصصان، این نقطه ثبات شکننده است و به میزان رعایت مسائل بهداشتی و دستورالعمل‌های مربوطه، بستگی دارد.