مشارکت اهالی یک محله در تهیه مواد اولیه و پختن نذری‌های متفاوت به دلیل تغییر بافت محله‌ها و گسترش آپارتمان‌نشینی از بین رفته‌ است، اما هنوز هم معدود محله‌هایی با بافت قدیمی می‌توان پیدا کرد که به این رسم پایبندند….

مشارکت اهالی یک محله در تهیه مواد اولیه و پختن نذری‌های متفاوت به دلیل تغییر بافت محله‌ها و گسترش آپارتمان‌نشینی از بین رفته‌ است، اما هنوز هم معدود محله‌هایی با بافت قدیمی می‌توان پیدا کرد که به این رسم پایبندند.