روزنامه ابتکار با انتشار طرحی از محمد طحانی به هزینه سنگین اجاره بها و ماجرای غم انگیز اتوبوس خوابی برخی از شهروندان در تهران واکنش نشان داد.

روزنامه ابتکار با انتشار طرحی از محمد طحانی به هزینه سنگین اجاره بها و ماجرای غم انگیز اتوبوس خوابی برخی از شهروندان در تهران واکنش نشان داد.