نمای ساختمان پوسته ساختمان است و در زیبایی و جذابیت نقش مهمی ایفا می کند.

نمای ساختمان پوسته ساختمان است و در زیبایی و جذابیت نقش مهمی ایفا می کند.