منابع کمی به ذکر تاریخچه اسباب بازی پرداخته‌اند، اما می‌توان این تاریخچه را در کشور خودمان به پیش از دوران اسلامی و پس از آن تقسیم‌بندی کرد چراکه علی‌رغم برخی مخالفت‌ها، در نهایت بازی و اسباب‌ِ آن در این دوره هم با شیوه‌ای دیگر در میان زندگی ایرانیان ر…

منابع کمی به ذکر تاریخچه اسباب بازی پرداخته‌اند، اما می‌توان این تاریخچه را در کشور خودمان به پیش از دوران اسلامی و پس از آن تقسیم‌بندی کرد چراکه علی‌رغم برخی مخالفت‌ها، در نهایت بازی و اسباب‌ِ آن در این دوره هم با شیوه‌ای دیگر در میان زندگی ایرانیان راه خود را پیدا کرد.