این جمله که “دولت مصمم به امر به معروف است” تا حد زیادی نادرست است چون مردم‌اند که باید دولت را امر به معروف کنند. کاری که در دنیای مدرن رسانه‌ها و احزاب انجام می‌دهند نه این که دولت دیگران را امر به معروف کند! / به نظر می‌رسد در نگاه آقای رییسی تا پیش…

این جمله که “دولت مصمم به امر به معروف است” تا حد زیادی نادرست است چون مردم‌اند که باید دولت را امر به معروف کنند. کاری که در دنیای مدرن رسانه‌ها و احزاب انجام می‌دهند نه این که دولت دیگران را امر به معروف کند! / به نظر می‌رسد در نگاه آقای رییسی تا پیش از این دولت، یک کمیتۀ امداد بزرگ بوده (یا نبوده و قرار بوده بشود) و حالا لابد یک ستاد امر به معروف بزرگ با نماد گشت ارشاد است (یا باید بشود).