غلامرضا بنی اسدی: من ذاتا آدم خوش بینی هستم که مدام با امید، فرداها را انتظار می کشم. به رسمِ سهراب سپهری هم یاد گرفته ام اگر چون مردِ مسافر از اتوبوس پیاده شوم، مسیر نگاهم را تغییر دهم و بخوانم "چه آسمانِ تمیزی". با همین نگاه هم خبر ها را م…

غلامرضا بنی اسدی: من ذاتا آدم خوش بینی هستم که مدام با امید، فرداها را انتظار می کشم. به رسمِ سهراب سپهری هم یاد گرفته ام اگر چون مردِ مسافر از اتوبوس پیاده شوم، مسیر نگاهم را تغییر دهم و بخوانم "چه آسمانِ تمیزی". با همین نگاه هم خبر ها را می خوانم اما برخی اوقات در قیاسِ گفته ها با هم در می مانم. یک نمونه اش همین صحبت حضرتِ آقای حاج علی اکبری که فرمودند، " تدبیر علوی را در دولت و از سوی دیگر شمشیر علوی را در دستگاه قضایی مشاهده می‌کنیم. مجلس انقلابی هم با طراوت و نشاط به میدان آمده است." و دیگر تریبون داران محترمی که قیاس هایی از این دست را فراوان در کلام دارند.