نایب رئیس شورای شهر ساری با بیان اینکه، اخراج و بازگشت به کارپرسنل شهرداری ساری در کمیته انضباطی باید بر اساس ضوابط مشخص صورت گیرد، گفت: افرادی که در گذشته اخراج شده‌اند چگونه می‌توانند به شهرداری بازگردند و حتی پست بگیرند و کمیته انضباطی بر چه مبنایی …

نایب رئیس شورای شهر ساری با بیان اینکه، اخراج و بازگشت به کارپرسنل شهرداری ساری در کمیته انضباطی باید بر اساس ضوابط مشخص صورت گیرد، گفت: افرادی که در گذشته اخراج شده‌اند چگونه می‌توانند به شهرداری بازگردند و حتی پست بگیرند و کمیته انضباطی بر چه مبنایی نسبت به بازگشت به کار این افراد اقدام می‌کند؟