پنجمین روز از سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران برای ناشران روز آرام و خلوتی بود اما با بازدید نمایندگان مجلس و وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی یکی از روزهای پرکار برای خبرنگاران بود….

پنجمین روز از سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران برای ناشران روز آرام و خلوتی بود اما با بازدید نمایندگان مجلس و وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی یکی از روزهای پرکار برای خبرنگاران بود.