برآورد کارشناسان کشتی و ورزش از چهار وزن دوم، که تنها یک مدال برنز برایمان داشت، تنها یک فینالیست بود!

برآورد کارشناسان کشتی و ورزش از چهار وزن دوم، که تنها یک مدال برنز برایمان داشت، تنها یک فینالیست بود!