هفته جوان ۹۹ با تغییر رویکرد نسبت به سال های قبل گذشت و طی این هفته بخشی از اقدامات صورت گرفته تشریح شد.

هفته جوان ۹۹ با تغییر رویکرد نسبت به سال های قبل گذشت و طی این هفته بخشی از اقدامات صورت گرفته تشریح شد.