ارکستر ملی ایران هم نوازندگی مجازی رو تجربه کرد و قطعه «سبکبال» حسین دهلوی رو نواخت.

ارکستر ملی ایران هم نوازندگی مجازی رو تجربه کرد و قطعه «سبکبال» حسین دهلوی رو نواخت.