اتحادیه اروپا می‌خواهد با همسایگان افغانستان به توافق امنیتی برسد.

اتحادیه اروپا می‌خواهد با همسایگان افغانستان به توافق امنیتی برسد.