اتحادیه اروپا مجددا نسبت به برخی اقدامات ترکیه در دریایی مدیترانه از جمله حفاری در «منطقه اقتصادی قبرس» و حضور نظامی در لیبی هشدار داد.

اتحادیه اروپا مجددا نسبت به برخی اقدامات ترکیه در دریایی مدیترانه از جمله حفاری در «منطقه اقتصادی قبرس» و حضور نظامی در لیبی هشدار داد.