وزارت خارجه ارمنستان با انتشار یک بیانیه تاکید کرده است که جمهوری آذربایجان هر کاری انجام می‌دهد تا صلح در منطقه را غیر ممکن سازد.

وزارت خارجه ارمنستان با انتشار یک بیانیه تاکید کرده است که جمهوری آذربایجان هر کاری انجام می‌دهد تا صلح در منطقه را غیر ممکن سازد.