ارسلان مطهری می توانست در دیدار با تراکتور مهدی قایدی را صاحب یک فرصت مسلم گلزنی کند، ولی تکل هادی محمدی مانع از این امر شد.

ارسلان مطهری می توانست در دیدار با تراکتور مهدی قایدی را صاحب یک فرصت مسلم گلزنی کند، ولی تکل هادی محمدی مانع از این امر شد.