اردن دو هواپیمای نظامی را با ۱۶۰ پرسنل و یک بیمارستان سیار مجهز به ۴۸ تختخواب جهت کمک‌های بشر دوستانه را به لبنان فرستاد.

اردن دو هواپیمای نظامی را با ۱۶۰ پرسنل و یک بیمارستان سیار مجهز به ۴۸ تختخواب جهت کمک‌های بشر دوستانه را به لبنان فرستاد.