اقتصادنیوز: با افزایش شاخص کل بازار سهام امروز 10 مردادماه 1401، ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی به 10 میلیون 878 هزار تومان 798 رسید.

اقتصادنیوز: با افزایش شاخص کل بازار سهام امروز 10 مردادماه 1401، ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی به 10 میلیون 878 هزار تومان 798 رسید.