محاسبات انجام شده درباره ارزش کل بازار سرمایه ایران نشان می دهد، ارزش فعلی بورس ایران ۴۸۴ میلیون سکه است.

محاسبات انجام شده درباره ارزش کل بازار سرمایه ایران نشان می دهد، ارزش فعلی بورس ایران ۴۸۴ میلیون سکه است.