شاگردان ابراهیم صادقی از امروز وارد اردوی آماده سازی می شوند.

شاگردان ابراهیم صادقی از امروز وارد اردوی آماده سازی می شوند.