امیرعبداللهیان گفت: امروز نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان طبق برنامه در کابل خواهد بود و یکی از اهدافی که هیأت جمهوری اسلامی دنبال می‌کند تشویق همه طرف‌ها در افغانستان به تشکیل دولت فراگیر ملی است….

امیرعبداللهیان گفت: امروز نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان طبق برنامه در کابل خواهد بود و یکی از اهدافی که هیأت جمهوری اسلامی دنبال می‌کند تشویق همه طرف‌ها در افغانستان به تشکیل دولت فراگیر ملی است.