در جدیدترین ارزیابی صورت گرفته، هیئت اسکواش استان قم، موفق شد رتبه هفتم کشوری را به خود اختصاص دهد.

در جدیدترین ارزیابی صورت گرفته، هیئت اسکواش استان قم، موفق شد رتبه هفتم کشوری را به خود اختصاص دهد.