تفاهم نامه همکاری فیمابین گروه صنعتی ایران ترانسفو و شرکت پارس سوئیچ در خصوص همکاری های فی مابین حول محور های « ارتقای دانش فنی» ، «محصولات جدید» و «تولید محصول مشترک» با توجه به مشابهت های فنی و تکنیکی دو شرکت توسط مدیران عامل این دو شرکت امضا شد….

تفاهم نامه همکاری فیمابین گروه صنعتی ایران ترانسفو و شرکت پارس سوئیچ در خصوص همکاری های فی مابین حول محور های « ارتقای دانش فنی» ، «محصولات جدید» و «تولید محصول مشترک» با توجه به مشابهت های فنی و تکنیکی دو شرکت توسط مدیران عامل این دو شرکت امضا شد.