رکنا: یکی از اقدامات موثر در سرمایه‌گذاری، ارتقای آگاهی‌های عمومی جامعه نسبت به مسائل حقوقی بازار سرمایه و ارتقای سواد مالی است.

رکنا: یکی از اقدامات موثر در سرمایه‌گذاری، ارتقای آگاهی‌های عمومی جامعه نسبت به مسائل حقوقی بازار سرمایه و ارتقای سواد مالی است.