در راستای ادامه روند توسعه ارتباطات مخابراتی در نقاط مختلف روستایی استان خراسان شمالی و با هدف بهینه سازی و توسعه شبکه موبایل، طی یک ماه گذشته عملیات ارتقاء اینترنت پرسرعت در ۲۸ سایت جدید همراه اول در این استان اجرا شد….

در راستای ادامه روند توسعه ارتباطات مخابراتی در نقاط مختلف روستایی استان خراسان شمالی و با هدف بهینه سازی و توسعه شبکه موبایل، طی یک ماه گذشته عملیات ارتقاء اینترنت پرسرعت در ۲۸ سایت جدید همراه اول در این استان اجرا شد.