شواهد غیرقابل انکاری از قاچاق اعضای بدن قربانیان فلسطینی جنگ غزه توسط ارتش رژیم صهیونیستی بدست آمده است.

شواهد غیرقابل انکاری از قاچاق اعضای بدن قربانیان فلسطینی جنگ غزه توسط ارتش رژیم صهیونیستی بدست آمده است.