نیروهای ارتش جان سه مادر را در روزهایی که برف و کولاک اوج گرفته، نجات دادند.

نیروهای ارتش جان سه مادر را در روزهایی که برف و کولاک اوج گرفته، نجات دادند.