ارتباط مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی با مشترکین در روزهای کرونایی هم برقرار است.

ارتباط مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی با مشترکین در روزهای کرونایی هم برقرار است.