رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: تبریز یکی از بهترین شهرهایی است که در ارایه خدمات به بیماران کرونایی هیچ گونه قصوری انجام نشده و هیچ بیماری بدون ویزیت، بدون دستگاه تنفس مصنوعی و بدون ای سی یو نمانده و تمام تلاش خود را برای ارایه خدمات…

رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: تبریز یکی از بهترین شهرهایی است که در ارایه خدمات به بیماران کرونایی هیچ گونه قصوری انجام نشده و هیچ بیماری بدون ویزیت، بدون دستگاه تنفس مصنوعی و بدون ای سی یو نمانده و تمام تلاش خود را برای ارایه خدمات با کیفیت کرده ایم.